Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961


Projekty školy


Projekty školy
Výzva 065 - Podpora osobnostně-profesního rozvoje pedagogů II.; reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014119

Projekt je určený pro školy, které uplatňují strategické řízení, a podílejí se tak na fungování modelu akčního plánování rozvoje vzdělávání v České republice. Má také přispět k naplňování priorit a cílů školy.

Podpořené oblasti:
Školní psycholog
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
Školní kariérový poradce
Vzdělávání pedagogických pracovníků
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem


Výzva 035 - Podpora osobnostně-profesního rozvoje pedagogů; reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007279

Projekt byl již ukončen 31. 8. 2019.
Pedagogové naší školy absolvovali DVPP v oblasti cizích jazyků, projektové výuce, polytechnickém vzdělávání, ICT, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, inkluze a kariérového vzdělávání. Každý z nich obdržel certifikát o absolvování DVPP. Získané informace využili v rámci svých předmětů ve výuce.
Někteří pedagogové se zapojili do šablony III/2.7 a spolupracovali s pedagogy z jiných škol a sdíleli zkušenosti prostřednictvím vzájemných návštěv Získané zkušenosti, potom využili pro rozvoj svůj i školy.
Další oblastí, do které jsme se zapojili, byly stáže u zaměstnavatelů, kde navštívili různé firmy v okolí a tam čerpali nové znalosti a vědomosti. Tyto pak mohli použít pro zkvalitnění výuky v naší škole.
Jeden pedagog zapojil do výuky i odborníka z praxe, který ukázal žákům, jak by mohli po ukončení studia využít svoje vědomosti v praxi. Pedagog zas využil zkušenosti odborníka v rámci výuky. Vzájemná spolupráce mezi pedagogy naší školy, byla taky přínosem. Zlepšila se komunikace mezi pedagogy, kteří si mohli vzájemně pomoct a předat své zkušenosti, vědomosti a cenné informace ze své pedagogické praxe.


Setkání partnerských škol Siemens, Mohelnice 2015

Setkání partnerských škol Siemens, Mohelnice 2015
Dne 22. 10. 2015 proběhlo na naší škole třetí Setkání partnerských škol Siemens Mohelnice 2015. Jedná se o setkání středních škol, které vybrala firma Siemens k úzké spolupráci a především jako školící centra pro operátory systému Sinumerik. Jsou to školy SOU Domažlice, VOŠ a SPŠ Jičín a naše SŠTZ Mohelnice. Součástí dvoudenního setkání byl pestrý program s mnoha významnými hosty. Po úvodním slovu Ing. Klocové a Ing. Karase ze Siemens Praha představil naši školu ředitel Mgr. Jiří Ženožička. Ing. Suchý podal zprávu o workshopech, konajících se každoročně v německém Erlangenu, kterých se účastní naši pedagogové vyučující programování CNC strojů. Společně pak předali Mgr. Ženožičkovi certifikát, který naši školu opravňuje používat název Partner Siemens pro CNC školení a poskytovat certifikované kurzy Sinumerik Operate. Významným bodem setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže partnerských škol Siemens Sinumerik Cup. Jde o soutěž, kde studenti zpracují CNC program pro zadanou součást, včetně technologického postupu a nástrojového listu. Výsledky práce čtyř družstev hodnotil doktor technických věd Ing. Polzer a Ing. Urban z VUT Brno. Naše družstvo se umístilo stejně jako v loňském roce na druhém místě. Bohužel jsme putovní pohár nezískali, ale třeba příští rok…. V dalších bodech programu zajímavě hovořili hosté pan Ing. Bláha z CNC Invest Praha a s velice poutavou prezentací „The Inovation Age“ vystoupil Ing. Dvořák redaktor nejčtenějšího technického měsíčníku MM Spektrum. Závěrem prvního dne pak bylo vystoupení Ing. Pavla Pěničky, ředitele Siemens Mohelnice, který hovořil o důležitosti spolupráce firma – škola a o přípravě našich absolventů pro pozice ve firmě Siemens. Následovala společná večeře a při ní diskuze všech přítomných. Druhý den jsme se zúčastnili společné prohlídky závodu Siemens, kterou uvedl ředitel Ing. Pěnička. Celá akce byla ukončena společným obědem. Následující setkání partnerských škol Siemens proběhne v říjnu 2016 v Praze. Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat Ing. Pavlu Pěničkovi za velkou podporu při organizování workshopu v Erlangenu a vybavení učebny pro grafický systém NX.
Jaroslav Valenta a Antonia Králová


Video se setkání partnerských školyVýzva č. 56

Žáci SŠTZ Mohelnice dobyli Londýn
Díky Výzvě č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se 30 vybraných žáků Střední školy technické a zemědělské Mohelnice v doprovodu 3 pedagogů zúčastnilo zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. Cílem jejich cesty se stal Londýn a jeho okolí.
V neděli 18. 10. 2015 v ranních hodinách jsme se vydali autobusem na cestu, která vedla přes SRN a Belgii až do francouzského přístavu Calais. Zde jsme se nalodili na trajekt a zhruba po 90 minutové plavbě přes kanál La Manche jsme přistáli na britských ostrovech. Dočasné útočiště jsme nalezli ve skautském středisku Fryland nedaleko Londýna. Ve třech po sobě jdoucích dnech žáci navštěvovali místní jazykovou školu New London College, kde absolvovali 9 hodinovou výuku anglického jazyka. Výuku vedli rodilí mluvčí, kteří se snažili žáky především „rozmluvit“ a zbavit ostychu z komunikace v cizím jazyce. Náplň výuky byla velmi pestrá – skupinová práce, hry a soutěže, hraní rolí, procvičování výslovnosti. Na závěr obdrželi všichni žáci certifikát.
Kromě zdokonalování se v anglickém jazyce měli žáci možnost seznámit se s nejznámějšími pamětihodnostmi Londýna jako jsou Tower of London, Tower Bridge, Big Ben a Parlament, Westminsterské opatství, Downing Street, Buckinghamský palác nebo Trafalgarské náměstí. Svezli se na Londýnském oku, navštívili Shakespearovo divadlo Globe, Britské muzeum i Národní galerii. Lodí po Temži se vypravili do čtvrti Greenwich, kde je známá observatoř a kudy prochází nultý poledník. Vrcholným zážitkem byla pro všechny návštěva proslulého megalitického kruhu Stonehenge.
Týden velmi rychle uběhl a my jsme se vydali po stejné trase na cestu domů. V sobotu 24. 10. 2015 v odpoledních hodinách jsme dorazili do Mohelnice unaveni, ale nabiti nezapomenutelnými zážitky.
Myslím si, že takovéto programy jsou značnou přidanou hodnotou ke vzdělávání a možností, jak se mohou žáci a jejich pedagogové podívat za hranice všedních dnů a načerpat inspiraci z jiného vzdělávacího prostředí. Obohacující je také vnímání jiné kultury a mentality lidí. Sbor pedagogů při SŠTZ Mohelnice a žáci školy děkují touto cestou nejen těm, co tento program vypsali, ale i těm, kdo se v průběhu akce o ně postarali.
Mgr. Pavla Krbcová


Pedagogové SŠTZ sbírali zkušenosti na Slovensku
V rámci projektu „Výzva 56“, reg. č.: CZ. 1.07/1.1.00/56.0637 se v měsících září - říjen 2015 v rámci šablony č. 3 – Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí uskutečnily zahraniční stáže dvanácti pedagogů SŠTZ Mohelnice na Slovensku. Zvolená aktivita shadowing pedagogům umožnila navštívit dvě střední školy v Banské Bystrici a získat tak zkušenosti při stínování práce (pozorování metod a postupů výuky) slovenských kolegů. Cílem stáže bylo seznámení účastníků se systémem výuky na odborných školách Slovenska podobného typu a na vzájemné výměně zkušeností pedagogů obou zemí.Výzva 44

Závěrečná zpráva k ukončení projektu výzva 44
Závěrečná zpráva


Projekt technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

Více o projektu zde
Newsletter1 SŠTZ Mohelnice zde
Článek pro ZŠ 6-2014 zde
Článek do Mohelnického zpravodaje 6-2014 zdePodpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Projekt "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců"

Název kurzu: Přípravný kurz pro elektromontéry a Získání profesních kvalifikací", termín 11. 11. 2014 až 12. 6. 2015"
více


Posilování spolupráce s aktéry trhu práce

Projekt POSILOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S AKTÉRY TRHU PRÁCE - zde


Projekt POSPOLU

Projekt POSPOLU je národním projektem, který realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou ESF a státního rozpočtu ČR

Odkazy

www.nuv.cz/pospolu
www.projektpospolu.cz

 

Odborný výcvik žáků ve firmách

Odborný výcvik žáků oborů mechanik seřizovač, elektrikář, obráběč kovů ve firmách Siemens s.r.o. Elekromotory Mohelnice, Siemens s.r.o. BTS Mohelnice.EU peníze středním školám

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

Tematická oblast Soubor
Fyzika stažení
Matematika stažení
Matematika stažení
Matematika stažení
Microsoft Word 2007 stažení
Ekonomika stažení
Ekonomika stažení
Management a marketing stažení
Základy digitální techniky stažení
Číselné soustavy a kódování stažení
Klopné obvody stažení
Elektrické měření stažení
Technologie - soustružení, frézování stažení
Strojnictví I. stažení
Strojnictví I. stažení
Strojnictví II. stažení
Strojírenská technologie stažení
Základy programování číslicově řízených strojů stažení
Konstrukce a vybavení CNC strojů stažení
Programování v systému CAD/CAM a Heidenhain stažení
Živočišná výroba - chov skotu stažení
Živočišná výroba - chov prasat stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UNIV 3

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.
Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.
Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

  1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  3. modernizovat proces akreditací
  4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.
Více na www.univ.cz.


UNIV 2

Naše škola je zapojena do projektu UNIV 2 – KRAJE, který řídí MŠMT, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Hlavním cílem projektu je vytvořit z vybraných a zapojených škol centra celoživotního vzdělávání a tím rozšířit nabídku oborů a především forem vzdělávání pro širokou veřejnost, zejména dospělé.
Školy zapojené do projektu budou spolupracovat s krajskými úřady, zaměstnavateli a úřady práce a budou koordinovat své vzdělávací nabídky tak, aby celková nabídka co nejvíce odpovídala potřebám regionu.

 

  • 11.11.2009 - Prezentační seminář k projektu UNIV 2 – KRAJE. Seznámení s projektem na naší škole provedl PaedDr. Jiří Polášek.

 

  • 08.12.2009 - Úvodní odborná konference v Praze UNIV 2 – KRAJE, účast ředitele školy - mentor školy Ing. Jiří Černý.

 

  • 09.12.2009 - Pracovní schůzka k projektu na naší škole. Předání informací z konference v Praze. Příprava týmu pedagogů, jednotlivé návrhy a náměty k programům dalšího vzdělávání v projektu UNIV 2 – KRAJE.

 

  • 6.1.2010 - Metodikem celoživotního učení jmenován Petr Juřenčák.

 

  • 3.2.2010 - Proveden výběr projektového týmu.