Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Hlavní strana

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2020/21
Mechanik elektrotechnik


2. a 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
2. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
3. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s výučním listem


Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2020/21
Mechanik elektrotechnik
Mechanik seřizovač

Pokud máte v úmyslu vzdělávat Vaše dítě na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek můžete vložit do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu budovy školy nebo zaslat poštou.
Budeme velmi rádi, když si naši školu vyberete pro další studium a spojíte tak s ní svoji přípravu na budoucí profesní kariéru.


Aktuální informace k maturitním a závěrečným zkouškám

Organizace závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/20 - zde
Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2019/20 - zde
Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020 - zde
Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020 - zde
Aktuální informace k maturitním a závěrečným zkouškám 30. 4. 2020 - zde
Zákon č. 135/2020 Sb. - zde

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020 - zde
Aktuální informace k přijímacímu řízení - zde


Příprava žáků k maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce

Zásady ochrany zdraví žáků na SŠTZ Mohelnice při přípravě žáků závěrečných ročníků k MZ a ZZ - zde

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - zde

Teoretická výuka

Příprava žáků třídy MS4 - zde

Příprava žáků tříd ON3 - zde

Příprava žáků tříd E3 - zde

Příprava žáků tříd OZS3 - zde

Příprava žáků tříd ES3 - zde

Odborný výcvik

Příprava žáků tříd ON3 - zde

Příprava žáků tříd E3 - zde, E3-rozdělení na skupiny Ea a Eb pro přípravu v TV - zde

Příprava žáků tříd OZS3 - zde

Příprava žáků tříd ES3 - zde

Domov mládeže

Žáci, kteří budou vyžadovat ubytování na DM v Mohelnici od 11. 5. 2020 si v dostatečném předstihu vykomunikuji ubytování a stravu na této instituci: https://www.oam.cz/archiv/index.php?kategorie=domov&clanek=kontakt_cizi. Na DM bude podávána i obědová strava po ukončení PŘÍPRAVY na naší škole. Předběžně i pro MZ a ZZ v období červen 2020.


Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,

s ohledem na postupné uvolňování opatření v oblasti školství a zavádění nových zákonů a vyhlášek do systému ukončování tohoto školního roku 2019/2020 si Vás dovoluji informovat, že naši žáci budou hodnoceni dle přiložené vyhlášky č. 211/2020 z 27. 4. 2020. Od 11. 5. 2020 budou dle později zveřejněného harmonogramu probíhat konzultace pro závěrečné ročníky maturitního oboru Mechanik seřizovač a závěrečné ročníky učebních oborů. U ostatních žáků bude pokračovat distanční (dálková) forma výuky. Žáci, kteří mají vykonat kvalifikační zkoušky a dokončit přípravu pro svářečské průkazy, řidičská oprávnění a vyhl. 50/78 Sb., jsou a budou v nejbližší době průběžně informováni o jejich průběhu a organizaci. Do 10. 5. 2020 slíbilo MŠMT vydat vyhlášku a prováděcí metodiku k průběhu MZ a ZZ. V okamžiku vydání této legislativy Vás budeme opět v co nejrychlejším čase informovat prostřednictvím tohoto portálu a třídními učiteli digitálně a korespondenčně.
Dne 29. 4. 2020 proběhne klasifikační porada žáků čtvrtého ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač. O výsledcích klasifikace budete ředitelstvím školy informováni. Žákům bude v odpovídajícím termínu dle metodiky MŠMT vydáno vysvědčení za 2. pololetí školního roku.

Žádám všechny žáky školy, aby k přípravě a výuce přistoupili zodpovědně a důsledně.


PhDr. Jiří Ženožička / ředitel školy

Aktualizovaný harmonogram uvolňování ve školství ze dne 30. 4. 2020 - zde

Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - zde

Schéma maturitní zkoušky za přítomnosti žáků - zde

Schéma závěrečné zkoušky za přítomnosti žáků - zde

Schéma přijímacích zkoušek - zde

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 - zde


Výsledky přijímacího řízení dle oborů pro školní rok 2020/21
Obráběč kovů
Nástrojař
Elektrikář
Opravář zemědělských strojů
Elektrotechnické a strojně montážní práce

Pokud máte v úmyslu vzdělávat Vaše dítě na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek můžete vložit do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu budovy školy nebo zaslat poštou.
Budeme velmi rádi, když si naši školu vyberete pro další studium a spojíte tak s ní svoji přípravu na budoucí profesní kariéru.


Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

https://sstzmoh.bakalari.cz


Vážení rodiče a žáci,

v rámci Vašeho studia komunikujte elektronicky dle nastavených pravidel přes Bakaláře a jeho službu Komens. Dále využívejte školní emaily a případně sdělené mobilní telefony na vaše třídní učitele (není povinností učitele Vám je sdělovat). Pokud někteří z Vás nemají možnost využít elektronickou cestu pro vaše distanční studium tak tuto skutečnost obratem sdělte svým třídním učitelům, kteří zajistí ve spolupráci se sekretariátem školy jiný způsob předání učiva (například korespondenčně). Pokud někdo z žáků z důvodu špatného zdravotního stavu nemůže plnit distanční vzdělávání, podá o tomto stavu elektronicky třídnímu učiteli informaci. Pro administrativní činnosti a práci sekretariátu ředitele školy jsou v době od 7:00 - 12:00 hod., každý den přítomny zaměstnankyně školy a to dle služeb, každý pracovní den.

Přeji hodně zdraví

PhDr. Jiří Ženožička / ředitel školy


Zajištění výuky během přerušení školní docházky

Vážení rodiče a žáci,

žádám všechny žáky, aby pravidelně navštěvovali systém Bakaláři, kde jim bude vyučujícími předkládáno učivo a pracovní materiál pro samostudium. Upozorňuji, že výluka ve školním vyučování nejsou prázdniny a žáci mají za povinnost se samovzdělávat a nadále spolupracovat se svými vyučujícími a školou.
V některých případech budou materiály a cvičení posílány i elektronicky do třídních emailů. Od rodičů vyžaduji kontrolu a podporu jejich dětí při studiu.

Přeji Všem hodně zdraví a studijních úspěchů

PhDr. Jiří Ženožička
ředitel školy


Stanovisko školy k rozhodnutí Bezpečností rady státu - přerušení školní docházky
Z rozhodnutí vlády ČR bude od 11. 3. 2020 a to včetně přerušena do odvolání výuka na naší škole. Žáci budou předběžně o tomto stavu informováni a bude jim do žákovské knížky předána informace pro zákonné zástupce. Případné další informace budou zveřejněny na webu školy. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou povinni sledovat informace na webu naší školy, kde bude sdělena informace o zahájení školní docházky. Od toho okamžiku bude opět zahájena řádná školní docházka.

Žákům a zaměstnancům školy je plošně odhlášena strava. Žáci ubytovaní na domově mládeže mohou dne 10. 3. 2020 odebrat stravu v 16:00 hod. a do 18:00 hod. musí opustit domov mládeže.


Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19!
Doporučení Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020 - zde
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje v souvislosti s onemocněním COVID-19 zřídila informační linku na tel.: 585 719 719 s provozem denně od 9:00 do 19:00 hodin do odvolání - informace občanům
Zdravotnictví - informace zdravotnictví


Opatření školy v rámci nebezpečí nákazy koronaviru Covid-19

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci,

jako ředitel školy si Vás dovoluji vyzvat ke zvýšené opatrnosti osobního i hygienického přístupu v rámci nebezpečí nákazy koronaviru Covid-19.
Pokud někdo z Vás vycestuje do lokalit s výskytem nákazy či byl v kontaktu s osobou nesoucí příznaky nákazy, informujte mimo jiné instituce telefonicky či elektronicky vedení školy a po dobu 14 dnů provádějte kontrolu možných příznaků. Vedení školy předpokládá zavedení 14denní karantény pro tyto osoby (může být i uloženo státem).
Apeluji na Vás, abyste sledovali nařízení a ustanovení dotčených institucí a ministerstev ČR směřujících k řešení této velmi vážné situace. Předpokládám, že tato opatření nebudou zneužita a podotýkám, že je velmi důležité následné vyjádření lékaře či dalších dotčených institucí. Pevně věřím, že tento ohrožující stav nebudeme muset na škole řešit a vše zvládneme.
S přáním pevného zdraví a všeho dobrého

PhDr. Jiří Ženožička, v.r., ředitel školy


Co dělat, pokud jste přicestovali z Itálie!!!

Co dělat, pokud jste přicestovali z Itálie, z následujících míst !!! - zde


Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19!
Doporučení Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020 - zde


Firma Siemens předala finanční dar SŠTZ Mohelnice na podporu nového oboru mechanik elektrotechnik


Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oborů pro školní rok 2020/21

Kritéria přijímacího řízení


SINUMERIC CUP 2019 - Domažlice 24. 10. 2019
VideoDny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se ve škoním roce 2019/2020 uskuteční ve středu 11. 12. 2019 a středu 15. 1. 2020 a kdykoliv po telefonické domluvě


Pojď se učit pro Siemens!
Mohelnický Siemens podporuje tyto studijní obory na Střední škole technické a zemědělské v Mohelnici.
Čtyřletý obor s maturitou: mechanik elektrotechnik a mechanik seřizovač pro NC stroje a linky.
Tříleté učební obory: obráběč kovů, nástrojař a elektrikář.
Leták - zde


Mechanici seřizovači nenašli v ČR přemožitele, vyhráli Sinumerik Cup 2019

Podzim patří na naší škole vždy k obdobím, ve kterém dochází k vzájemné konfrontaci týmu žáků z oboru Mechanik seřizovač s týmy z celé České republiky. Ne jinak tomu bylo i letos a to tentokrát v dalekých Domažlicích. Právě 24. a 25. 10. 2019 tam došlo k rozuzlení soutěže Sinumerik cup 2019. Náš tým ve složení Jiří Protivánek, Tomáš Juřena, Stanislav Dvořák a Ondřej Nevrlý a vedoucí pedagog Ing. Miroslav Šulák se v konkurenci 14 týmů z 11 středních škol z celé ČR těšil na výsledek, který jim přiřkla odborná porota soutěže. V komisi nechyběl zadavatel soutěžní práce z VUT Brno Ing. Aleš Polzer, Ph.D a další přizvaní odborníci z prostředí firmy Siemens s.r.o. Zadaná práce měla název Programování a zhotovení aroma lampičky. Toto zadání mělo několik technických úskalí a vyžádalo si nejen odborné žákovské znalosti, ale i spoustu práce při hledání programového řešení v rámci jednotného systému Sinumerik. Předmětem hodnocení práce bylo nejen zadaný výrobek naprogramovat na číslicově řízeném stroji, ale zhotovit i technickou dokumentaci včetně programového listu a po výrobě i provést kontrolní měření. Při odborných činnostech se kladl zřetel i na zvolený výrobní materiál a použité nástroje včetně jejich technických vlastností. Tým také poprvé vedl nový vedoucí Ing. Miroslav Šulák, který zde působil pod supervizí letitého kouče Jaroslava Valenty a Mgr. Pavla Hampla. Velkým přínosem bylo také strojní vybavení školy, protože žáci zde pracují na nejmodernějších programovacích systémech a využívají kvalitní výrobní stroje, na kterých se sponzorsky podílí firma Siemens elektromotory Mohelnice s.r.o. zastoupená Ing. Pavlem Pěničkou a jeho týmem.
Město Domažlice se stalo pro delegaci z mohelnické školy úspěšným místem, protože naše škola si po dvou letech odváží domů putovní pohár a tedy i první místo. Ředitel školy PhDr. Jiří Ženožička řekl: „Jsem nesmírně rád, že se kvalita naší školy a jejich žáků potažmo pedagogů opět projevila. Považuji si za čest, že jsme mohli takto reprezentovat nejen Olomoucký kraj, ale i region Mohelnice, ve kterém působí naši významní partneři jako je například firma Siemens, Hella, ZLKL Loštice a další strojírenské firmy. Právě díky nim jsou i naši žáci motivováni uspět a dělat tomuto regionu čest.“
Chceme touto cestou poděkovat organizátorům soutěže, soutěžním týmům a všem pedagogům, kteří se na kvalitní přípravě našich žáků podílejí. Vedení školy se díky takovýmto úspěchům rozhodlo zařadit do své oborové nabídky nový maturitní obor Mechanik elektrotechnik, který od školního roku 2020/2021 bude nabízet vzdělávání žákům, kteří se budou zabývat opravou, zapojením, diagnostikou, měřením el. instalací a programováním řídicích systémů. Sponzorem vybavení pro tento obor se opět stala firma Siemens, která prostřednictvím mohelnického závodu pod patronací Ing. Pavla Pěničky umožní našim budoucím žákům pracovat nejen na systémech PLC Simatic a jejich dalších komponentech včetně řízení točivých strojů. Věříme, že i tento obor si získá oblibu žáků a budou v něm neméně úspěšní jako na našem tradičním maturitním oboru Mechanik seřizovač. Tyto obory navíc umožní pokračovat ve studiu žákům učebních oborů Elektrikář, Obráběč kovů, Nástrojař či Opravář zemědělských strojů pro získání maturitní zkoušky.

Přehled zpráv
Deník - příloha Jižní Čechy - Mladí CNC programátoři
ceskenoviny.cz - Soutěž Siemens Sinumerik Cup vyhráli studenti z Mohelnice
techmagazin.cz - Soutěž v CNC programování vyhráli studenti z Mohelnice
automa.cz - Středoškoláci z Mohelnice vyhráli soutěž v programování CNC
cad.cz - Siemens Sinumerik Cup vyhráli studenti ze SŠTZ Mohelnice
casopisczechindustry.cz - Soutěž Siemens Sinumerik Cup v CNC programování vyhráli studenti ze Střední školy technické a zemědělské Mohelnice
technickytydenik.cz - Soutěž Siemens Sinumerik Cup v CNC programování vyhráli studenti z Mohelnice
finparada.cz - Soutěž Siemens Sinumerik Cup v CNC programování vyhráli studenti ze Střední školy technické a zemědělské Mohelnice


První místo na MSV v Brně

10. 10. 2019 se zúčastnilo 6 žáků 4. ročníku studijního oboru Mechanik seřizovač soutěže v programování CNC obráběcích strojů, která se koná v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Žáci soutěžili v programování CNC strojů s řídicím systémem Sinumerik a Fanuc. Všichni soutěžící prokázali velmi dobré znalosti. V systému Fanuc soutěžili žáci Matěj Valouch a Šimon Pazdera. V Sinumeriku Stanislav Dvořák, Tomáš Juřena, Jiří Protivánek a Ondra Nevrlý. Vítězem v systému Sinumerik se stal Stanislav Dvořák. Žáci tak vzorně reprezentovali nejen svoji školu, ale i Olomoucký kraj. Blahopřejeme!
Jaroslav Valenta


Nový maturitní obor MECHANIK ELEKTROTECHNIK (26-41-L/01)

Od školního roku 2020/2021 zavádíme nový maturitní obor Mechanik elektrotechnik.
Žáci oboru Elektrikář mohou nastoupit na tento obor do vyššího ročníku pro získání maturitního vysvědčení.
Absolvent oboru mechanik elektrotechnik získá kvalitní odborné vzdělání potřebné pro vykonávání povolání, kde je nutná samostatná pracovní činnost. Je to obor se širokým základem a specializací vyšších ročníků. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblastí automatizace, měření a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektrotechniky, přenosových zařízení, průmyslových a domovních elektroinstalací, rozvodných sítí a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy a programováním různých řídicích systémů v oblasti automatizace a robotizace. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Možnými uplatněními absolventů jsou elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.
Po jeho absolvování může být vybaven kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb. s možností dalšího studia na VŠ.


Zámecký dub obsadil 3. místo v anketě Strom roku 2019

Zámecký dub, který leží v žádlovickém areálu Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, se umístil na 3. místě v anketě Strom roku 2019. Strom získal celkem 1 926 hlasů. Velké poděkování si zaslouží všichni hlasující na www.stromroku.cz. Strom do soutěže navrhli a propagovali Michal Trlica, Komise pro ŽP města Loštice, Město Loštice a spolek STURM.


SŠTZ Mohelnice moderní škola zítřka - Otvírání nových učeben


Naše škola pořádala celostátní soutěž Sinumerik Cup 2018
Článek "Seřizovači ze SŠTZ Mohelnice opět na bedně "- zde

Nejčtenější strojírenský časopis MM Průmyslové spektrum o soutěži napsal - článek


Střední škola technická a zemědělská Mohelnice se stala Fakultní školou Pedagogické fakulty UP Olomouc
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice se stala 3. 9. 2018 Fakultní školou Pedagogické fakulty UP Olomouc v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků a podpory stáží a praxí studentů na UP Olomouc. Středem zájmu spolupráce je příprava a další vzdělávání pedagogů v oblasti odborných předmětů, odborného výcviku a výuky v rámci spolupráce se sociálními partnery.


ZLKL se představuje a hledá absolventy
Video


Přijďte se k nám podívat!
Prohlídka školy je možná v kterýkoliv den na základě domluvy na sekretariátě školy nebo telefonním čísle tel. 583 401 911 či na e-m.: sstzmoh@sstzmoh.cz.


 


Přístavba nových strojních dílen, odborných učeben, jídelny a rekonstrukce tělocvičny.


ALMANACH k 60. výročí založení Střední školy technické, Mohelnice - zde


28.01.2020 - Soutěž "Vyrob JOJO"

 • Žáci 3. ročníku maturitního oboru mechanik seřizovač - David Krejčí, Tomáš Krejčí a Marek Pospíšil a žák 3. ročníku obráběč kovů - Martin Hroch se zúčastnili soutěže „Vyrob JOJO“, kterou pořádala firma Dormer-Pramet Šumperk.
  Hlavním kritériem při posuzování výrobku byla funkčnost a kvalita provedení JOJA – tedy úkolem žáků bylo navrhnout optimální výrobní technologii obrobení součásti podle vlastního návrhu, vybrat vhodné nástroje ze sortimentu Dormer-Pramet, stanovit výrobní postup, zvolit vhodné řezné podmínky a JOJO vyrobit soustružením a frézováním tak, aby bylo funkční.
  V konkurenci několika desítek návrhů, včetně družstva VUT Brno, se umístil tým ve složení David Krejčí, Tomáš Krejčí a Marek Pospíšil, mezi třemi nejlepšími, za což byli pozváni v lednu do firmy k slavnostnímu vyhlášení výsledků a předání cen (ostatní výsledky jsou zveřejněny na webu projektu: https://www.prametheus.cz/soutez).
  Blahopřejeme. Ing. Vojtěch Vydra,

  FOTKY ZDE

19.12.2019 - Exkurze Veteran arena Olomouc

 • Ve čtvrtek 19. 12. 2019 žáci OZS 1 navštívili Veteran arenu v Olomouci. Přes zimní přestávku muzea nám vyšli vstříc a otevřeli expozici jen pro naši skupinu. Využili jsme nabídku a zažádali o technickou exkurzi určenou pro technicky pokročilé návštěvníky, kolektivy, odborné střední a vysoké školy.
  Obsahem byl výklad poznávací exkurze, ale více odborně zaměřený. Navíc obsahuje detailní technické popisy jednotlivých typů motorů (boxer, SV, OHV, OHC), převodovek, chlazení motorů, mazání a další věci spojené s technickým fungováním automobilů (brzdy, design, pneumatiky, pérování,…). Vše je popisováno u skutečných technických exponátů Žáci byli nadšení z opravdu široké škály vystaveným automobilů i motocyklů české i zahraniční výroby. Díky odbornému výkladu průvodce se dozvěděli informace z dějin motorismu a různé speciality a potíže, které patří k zálibě ve veteránech.
  Po Veteran areně jsme se přesunuli do historického centra Olomouce, kde si žáci užili atmosféru vánočních trhů.
  Bc. Jiří Špunda

  FOTKY ZDE

12.12.2019 - Svařovací zdroje pro 21. století - prezentační akce firmy Fronius

 • Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se na odborném výcviku v Žádlovicích konala propagační akce moderní svařovací techniky. Žákům z oboru Opravář zemědělských strojů byly pod vedením aplikačního technika firmy Fronius představeny nejmodernější svařovací zdroje. Po seznámení se s novými technologiemi a praktickou ukázkou měli žáci možnost vyzkoušet si svařování se všemi představenými modely, včetně svařování materiálů pulzním zdrojem.
  Vyzkoušeli si různé zajímavosti: svařování elektrodou s akumulátorovým zdrojem „na baterku“; práci se zdrojem s dotykovým displejem a možností propojení s počítačem; pulzní Tigové svařování hliníku a nerezové oceli; ovládání a regulaci svařovacího zdroje pomocí pedálu s bluetooth připojením.
  Ukázka žákům pomohla rozšířit obzory a zorientovat se v moderních trendech svářečského odvětví.
  Bc. Jiří Špunda

  FOTKY ZDE

25.09.2019 - Řidič bez alkoholu = král silnic

 • Ve středu 25. 9. 2019 se konala v areálu VOŠ a SŠA Zábřeh soutěž žáků třetích ročníků technických odborných škol Olomouckého kraje nazvaná ŘIDIČ BEZ ALKOHOLU = KRÁL SILNIC.
  Vyhlašovatelem soutěže bylo oddělení tisku a prevence Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a organizátorem soutěže byla VOŠ a SŠA Zábřeh. Soutěžící přivítal a soutěž řídil ředitel pořádající školy Ing V. Markytán, dalšími hosty byli kpt. Mgr. M. Váchová a Ing. Charouz. Střední škola technická a zemědělská Mohelnice se zúčastnila této soutěže s těmito žáky 3. ročníku oboru opravář zemědělských strojů: Adam Chrenko, Adam Heidenreich a náhradník Pavel Valenta.
  Soutěžilo šest družstev šesti škol a hodnotila se družstva i samotní jednotlivci. Soutěž obsahovala tyto disciplíny: jízda zručnosti na elektro-kole, poskytnutí první pomoci – praktický úkol, montáž sněhových řetězů (2 kola) – praktický úkol, poznávání hasicích přístrojů – praktický úkol, rozpoznání kontrolních světel přístrojové desky, poutání do dětské sedačky – praktický úkol.
  Mimo soutěž se mohli žáci seznámit s přenosnou kontrolní váhou nákladních a užitkových automobilů. Vše dodala policie ČR a s žáky tyto úkony prováděla. Součástí soutěže byla rovněž přednáška na téma bezpečnost silničního provozu a dopravy celkově s filmovou projekcí.
  Žákům se soutěž moc líbila a byla pro ně velkým přínosem z hlediska bezpečnosti ochrany života a zdraví v dopravě, ale i v životě samotném. Domů si odnesli kromě zážitků i věcné ceny, které věnoval BESIP.

  FOTKY ZDEPoslední vložené galerie


Soutěž "Vyrob JOJO"


Veteran arena Olomouc 2019

Cekem 8 fotek

Svařovací zdroje pro 21. století

Cekem 7 fotek

Řidič bez alkoholu = král silnic 2019